caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
04-10-2012
Ordinari
ÒRGAN COL·LEGIAT: PLE DE L'AJUNTAMENT
NÚM. DE SESSIÓ: 7 /2012
CARÀCTER: ORDINÀRIA
DIA: 4 D'OCTUBRE DE 2012
HORA: 18:30
 
ORDRE DEL DIA
 
I. PART RESOLUTÒRIA
 
1. Esborrany acta sessió ordinària del dia 19 de juliol de 2012
 
DICTÀMENS
 
2. Aprovació Compte General d'aquesta Entitat corresponent a l'exercici 2011.
3. Elecció de Jutge de Pau substitut
4. Ratificació de la Resolució de l'Alcaldia 396/2012, d'aprovació d'expedient de contractació i obertura del procediment negociat sense publicitat per a l'adjudicació del subministrament en la modalitat de rentin financer amb opció de compra d'un vehicle tot terreny per a la Policia.
5. Ratificació de la Resolució de l'Alcaldia 397/2012, d'aprovació d'expedient de contractació i obertura del procediment negociat sense publicitat per a l'adjudicació del subministrament en la modalitat de rentin financer amb opció de compra d'un vehicle per a la Policia.
6. Recurs de Reposició interposat pel grup municipal ERC contra acord del Ple de l'Ajuntament de data 19 de juliol de 2012, referent a les Mocions que els grups municipals presentin al Ple
7. Moció del grup municipal Partit dels Socialistes contra la pujada del 70% de la tarifa del subministrament d'aigua en alta.
 
PROPOSTES
 
8. Aprovació inicial modificació Reglament del Cementiri municipal.
9. MOCIONS D'URGÈNCIA
 
II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE
 
10- Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia, de la núm. 384 a la núm. 513/2012
11.- Donar compte de les Resolucions de l'Alcaldia, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l'interventor municipal, que seguidament es relacionen:
11.1 Resolució 394/2012 d'aprovació d'hores.
11.2 Resolució 428/2012. d'ordenació de pagaments.
11.3 Resolució 498/2012 d'aprovació relació personal
11.4 Resolució 502/2012, d'aprovació relació personal
12 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l'interventor municipal, que seguidament es relacionen:
12.1 Acord de data 12 de juliol 2012, d'aprovació relació de documents justificatius NPV-J exp. 2012000019
12.2 Acord de data 19 de juliol 2012, d'aprovació relació de documents justificatius NPV-J exp. 12011000017.
12.3 Acord de data 19 de juliol 2012, d'aprovació nòmines del mes de juliol 2012
12.4 Acord de data 26 de juliol 2012, d'aprovació nòmines del mes d'agost 2012
12.5 Acord de data 20 de setembre 2012, d'aprovació nòmines del mes de setembre 2012.
13.- SUGGERIMENTS I PREGUNTES
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites