caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
30-10-2012
Extraordinari
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DIA: 30 D'OCTUBRE DE 2012
HORA: 21 H
SESSIÓ 8/2012
 
ORDRE DEL DIA
1. Sorteig per a la designació de membres de les meses electorals en les Eleccions al Parlament de Catalunya del dia 25 de novembre de 2012.
PART RESOLUTÒRIA
DICTÀMENS
Àrea 1
2. Modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels Tributs municipals per a l'exercici del 2013
3. Expedient de modificació de crèdit núm.6/2012, mitjançant transferència.
PROPOSTES
4.Delegació de competència al Consell Comarcal del Maresme del Servei d'Atenció Domiciliària.
5. Moció dels grups municipals de Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya de suport a la Resolució del Parlament de Catalunya per exercici del dret a l'autodeterminació.
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites