caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
 • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
 • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
24-01-2013
Ordinari

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DIA: 24 de gener de 2013
HORA: 20:30 H
SESSIÓ 1/2013

ORDRE DEL DIA

 1. I.PART RESOLUTÒRIA
 1. 1.Esborrany acta sessió ordinària del dia 22 de novembre de 2013

DICTÀMENS

Àrea 3

 1. 2.Moció del grup municipal PSC per demanar la continuïtat del finançament del servei local de teleassistència.
 2. 3.Acceptació de subvenció atorgada pel Departament d’Ensenyament destinada a finançar el sosteniment del funcionament de centres de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal, curs 2011-2012.

Àrea 4

 1. 4.Adjudicació del procediment obert del contracte de gestió del servei públic de recollida i transport d’escombraries de Teià

Àrea 5

 1. 5.Aprovació definitiva estudi detall modificació separacions a llindars al c. Tarragona, 42.
 2. 6.Moció del grup municipal PSC per garantir el dret a l’habitatge.

          PROPOSTES

 1. 7.Aprovació inicial modificació Ordenança reguladora de l’estacionament controlat de vehicles a la via pública amb limitació horària i ordenança municipal de circulació de vehicles a motor i seguretat vial.
 1. 8.Moció del grup del PSC per requerir que es retorni la indemnització rebuda per alts càrrecs de la Caixa Laietana i que la Fundació Caixa Laietana es comprometi a retornar els diners a les persones afectades per les participacions preferents
 1. 9.Moció del grup municipal ERC en contra de la instal.lació d’una antena de telecomunicacions a Sant Mateu.

10. Aprovació provisional Pla Especial “Bosquet de Sant Berger”.

11. MOCIONS D’URGÈNCIA

II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE

12. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia, de la núm. 614/2012 a la núm. 686/2012 i de la núm. 1/2013 a la núm. 22/2013.

13. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal, que seguidament es relacionen:

            13-1 JGL de data 21 de novembre, aprovació nòmines, novembre

            13-2 JGL de data 21 de novembre, aprovació relació documents justificatius NPV-J, de l’expedient 2012000024

            13-3 JGL de data 21 de novembre, aprovació relació documents justificatius NPV-J, de l’expedient 2012000025

            13-4 JGL de data 18 de desembre, aprovació nòmines, desembre

14. Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal, que seguidament es relacionen:

14-1 Resolució núm. 616/2012, d’aprovació relació propostes despesa 00182

14-2 Resolució núm. 656/2012, d’aprovació relació propostes despesa 00189

14-3 Resolució núm. 657/2012, d’aprovació relació propostes despesa 00203

14-4 Resolució núm. 658/2012, d’aprovació relació propostes despesa personal de 17.12.12

14-5 Resolució núm. 673/2012, d’aprovació relació documents justificatius NPV-J, de l’expedient 2012000036

14-6 Resolució núm. 686/2012, d’aprovació relació documents justificatius NPV-J, de l’expedient 2012000037

15. SUGGERIMENTS I PREGUNTES

SEGON.- Notificar aquesta Resolució als senyors regidors, advertint-los que, d'acord amb el que disposa l'article 12.1 del citat Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, hauran de comunicar amb l'antelació necessària qualsevol causa justificada que impliqui la impossibilitat d'assistir a la referida sessió.

TERCER.- Que per Secretaria es posi a disposició dels senyors regidors la documentació dels assumptes inclosos a l'ordre del dia, acompanyant a la convocatòria còpia de les actes de les sessions anteriors que se sotmeten a aprovació, en el seu cas.

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites