caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
21-03-2013
Ordinari
ÒRGAN COL·LEGIAT: PLE DE L'AJUNTAMENT
NÚM. DE SESSIÓ: 3/2013
CARÀCTER: ORDINÀRIA
ORDRE DEL DIA
1. Esborranys d'actes
1.1 Ordinària del dia 24 de gener de 2013
1.2 Extraordinària del dia 14 de febrer de 2013
DICTÀMENS
Àrea 1
2. Ratificació de la Resolució de l'Alcaldia núm. 79/2013, de sol•licitud d'inclusió en el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya 2013-2016.
3. Modificació de l'ordenança fiscal núm. 28, reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal.
4. Expedient de modificació de crèdit núm. 1/2013, d'incorporació de romanents de crèdit per a despeses generals i per a despeses amb finançament afectat.
5. Aprovació inicial de l'Ordenança d'Intervenció Municipal Ambiental, de Seguretat i Salut pública.
6. Aprovació de l'Ordenança d'Intervenció Municipal en Espectacles Públics i Activitats Recreatives.
7. Adhesió a la iniciativa liderada per l'Ajuntament de Mataró per tal que els afectats per la comercialització de productes financers de risc, inclosos els qui els van bescanviar per accions, puguin optar a la via arbitral.
8. Moció del grup municipal del Partit dels Socialistes, de rebuig a la reforma de l'Administració local que planteja el govern del PP.
Àrea 3
9. Moció del grup municipal del Partit dels Socialistes, per demanar l'exempció de l'IVA als serveis de menjador i extraescolars.
Àrea 4
10. Autorització cessió contracte administratiu del servei de neteja d'edificis de titularitat de l'Ajuntament.
11. Renúncia al càrrec de regidor del Sr. José Luis López Fernández.
12. MOCIONS D'URGÈNCIA
II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE
13. Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia, de la núm. 23/2013 a la núm. 117
14. Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia, 29/2013, de 23 de gener, amb informe de fiscalització amb reparament no suspensiu de l'interventor municipal.
15. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l'interventor municipal, que seguidament es relacionen:
15.1 Junta de Govern Local de data 23 de gener de 2013. Aprovació relació ADOP-J
15.2 Junta de Govern Local de data 23 de gener de 2013: Nòmines gener 2013
15.3 Junta de Govern Local de data 14 de febrer de 2013. Relació de documents justificatius de l'expedient 20120000039
15.4 Junta de Govern Local de data 21 de febrer de 2013. Aprovació nòmina febrer.
15.5 Junta de Govern Local de data 28 de febrer de 2013. Relació de documents justificatius NPV-J de l'expedient núm. 2013000031.
15.6 Junta de Govern Local de data 28 de febrer de 2013. Relació de documents justificatius NPV-J de l'expedient núm. 2012000035.
15.7 Junta de Govern Local de data 28 de febrer de 2013. Relació de documents justificatius NPV-J de l'expedient núm. 201200034
16. SUGGERIMENTS I PREGUNTES.
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites