caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
16-05-2013
Ordinari

ÒRGAN COL·LEGIAT: PLE DE L'AJUNTAMENT
NÚM. DE SESSIÓ: 4/2013
CARÀCTER: ORDINÀRIA
DIA: 16 DE MAIG DE 2013
HORA:   20:30

1. Esborrany acta sessió ordinària del dia 21 de març de 2013
2. Presa de possessió de la Sra. Maria Rosario Pérez Cabello com a regidora de l'Ajuntament de Teià.
 
DICTÀMENS
 
Àrea 1
 
3. Moció per demanar la supressió de la Delegació i subdelegacions del Govern espanyol a Catalunya.
 
Àrea 5
 
4. Aprovació provisional Pla Especial "Bosquet de Sant Berger"
 
PROSPOSTES
 
5. Moció del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya sobre els equipaments municipals.
6. Moció sobre la sobirania fiscal de Catalunya
7. MOCIONS D'URGÈNCIA
 
II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE

8. Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia, de la núm. 118/2013 a la núm. 231/2013.
9. Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia 229/2013, d'aprovació liquidació del Pressupost de 2012
10. Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia 'Alcaldia, amb informe de fiscalització amb reparament no suspensiu de l'interventor municipal que seguidament es detallen:
10.1 Resolució 136/2013, de 25 de març, documents NPN-J exp. 201300001
10.2 Resolució 177/2013, de 16 d'abril, ADO 1160
11. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l'interventor municipal, que seguidament es relacionen:
11.1 JGL de data 20 de març de 2013, d'aprovació de documents NPV-J exp. 2013000005
11.2 JGL de data 20 de març de 2013, d'aprovació de nòmines corresponents al mes de març 2013.
11.3 JGL de data 4 d'abril de 2013, d'aprovació documents NPV-J exp. 2013000007
11.4 JGL de data 11 d'abril de 2013, d'aprovació documents NPV-J, expedient 201300008
11.5 JGL de data 18 d'abril de 2013, d'aprovació nòmines abril.
12. SUGGERIMENTS I PREGUNTES.
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites