caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
 • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
 • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
05-07-2013
Ordinari
 1. Esborrany acta sessió ordinària del dia 16 de maig de 2013

       DICTÀMENS

   Àrea 1

 1. Ratificació de la Resolució de l’Alcaldia 281/2013, de 21 de maig, d’aprovació de l’expedient 1/2013, de reconeixement extrajudicial de crèdits per actes de convalidació administrativa.
 2. Determinació de retribucions per dedicació parcial a un membre de la Corporació.
 3. Concessió d’autorització de compatibilitat a l’interventor municipal per a l’exercici de segona activitat en el sector públic.

 

Àrea 2

 1. Determinació de les festes locals per a l’any 2014
 2. Moció del grup municipal socialista, per garantir l’adequació dels serveis de Biblioteca de Can Llaurador i la seva sala d’estudis durant els períodes de major demanda d’aquests.
 3. Moció del grup municipal socialista, de suport als Clubs i Entitats esportives catalanes davant l’acció de la inspecció de treball.

 

   Àrea 4

 1. Ratificació de la Resolució de l’Alcaldia núm. 270/2013, de 27 de maig, de sol·licitud de pròrroga temporal per sis mesos del Conveni de Delegació amb el Consell Comarcal del Maresme del servei municipal de recollida selectiva de vidre, paper, cartró i envasos/embalatges lleugers.
  1. Ratificació de la Resolució de l’Alcaldia 337/2013, de 28 de juny, d’aprovació del projecte d’arranjament equipament destinat a mercat municipal
  2. Ratificació de la Resolució de l’Alcaldia 344/2013, d’incoació d’expedient de contractació del servei públic de recollida i transport de residus sòlids urbans del terme municipal de Teià, mitjançant procediment obert atenent a diversos criteris de valoració de les ofertes per a la selecció de l’adjudicatari.

 

 

     PROSPOSTES

Àrea 3

 1. Moció del grup municipal PSC, per demanar la retirada del projecte de Llei Orgànica per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE)

 

 

12. MOCIONS D’URGÈNCIA

 

 

II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE

 1. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia, de la núm. 232/2013 a la núm. 371/2013.
 2. Donar compte de l’informe d’Intervenció sobre compliment del Pla de Sanejament
 3. Donar compte de l’informe d’intervenció-tresoreria, de data 5-7-2013, corresponent al tercer trimestre 2012, en aplicació de Llei 15/2012, de modificació de la Llei 3/2004, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 4. Donar compte de l’informe d’Intervenció-Tresoreria de data 5-7-2013, corresponent al quart trimestre 2012, en aplicació de Llei 15/2012, de modificació de la Llei 3/2004, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 5. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia ’Alcaldia, amb informe de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal que seguidament es detallen:

17.1 Núm. 245/2013, de 16 de maig, aprovació despeses personal núm. 4

17.2 Núm. 258/2013, de 23 de maig , d’aprovació despeses personal

17.3 Núm. 282/2013, de 30 de maig, de convocatòria de personal laboral temporal per a la piscina municipal – 2013.

17.4 Núm. 320/2013, de 19 de juny, d’aprovació despeses de personal

      

 1. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal, que seguidament es relacionen:

18.1  De data 15 de maig 2013, aprovació relació documents justificatius exp. 2013000009

18.2  De data 23 de maig de 2013, aprovació nòmines mes de maig

18.3  De data 30 de maig de 2013, aprovació relació documents justificatius exp. 2013000010

18.4  De data 30 de maig de 2013, aprovació relació documents justificatius exp. 2013000013

18.5  De data 13 de juny de 2013, aprovació relació documents justificatius exp. 2013000003

18.6  De data 20 de juny de 2013, d’aprovació nòmines juny.

18.7  De data 27 de juny de 2013, d’aprovació relació de documents justificatius exp. 2013000019

 

 1. SUGGERIMENTS I PREGUNTES.
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites