caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
07-07-2011
Ordinari
I PART RESOLUTÒRIA
1. Ordre del Dia:
Periodicitat de sessions de Ple.
Creació i composició de les Comissions Informatives permanents.
Nomenament de representants de la Corporació en els òrgans col·legiats.
2 Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia en matèria de nomenaments:
2-1 Resolució de l’Alcaldia núm. 443/2011, de 15 de juny, referent al nomenament de tinents d’alcalde.
2-2 Resolució de l’Alcaldia núm. 456/2011, de 20 de juny, referent a la delegació de funcions a favor de regidors.
2-3 Resolució de l’Alcaldia núm. 457/2011, de 20 de juny, referent a la delegació de funcions a favor de la Junta de
Govern Local.
3 Donar compte de la constitució de grups polítics municipals i de la designació dels seus portaveus.
4 Determinació de retribucions, indemnitzacions i assistències dels membres de la Corporació.
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites