caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
21-11-2013
Ordinari

ÒRGAN COL•LEGIAT: PLE DE L'AJUNTAMENT
NÚM. DE SESSIÓ: 8 /2013
CARÀCTER: ORDINÀRIA
DIA: 21 DE NOVEMBRE
HORA: 20:30

ORDRE DEL DIA

1. Esborranys actes
1.1 Sessió ordinària del dia 19 de setembre de 2013
1.2 Sessió extraordinària del dia 29 d'octubre de 2013

DICTÀMENS

Àrea 1
2. Expedient de modificació de crèdit núm. 11/2013
3. Expedient de modificació de crèdit núm. 12/2013
4. Declaració d'especial interès municipal les obres d'ampliació deixalleria mancomunada. Exp. obres 37/2013. Llicència urbanística 54/2013

Àrea 2
5. Concessió del Tei de Plata 2013
6. Moció en suport a les federacions catalanes i la seva garantia de continuïtat.

7. MOCIONS D'URGÈNCIA

II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE
8. Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia, de la núm. 495/2013 a la núm. 623/2013.
9. Donar compte de l'Informe d'Intervenció sobre seguiment del pla d'ajust aprovat i altra informació conforme als apartats 4 i 6 de la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
10. Donar compte de l'estat d'execució del Pressupost Municipal corresponen al 2n trimestre 2013
11. Donar compte de l'estat d'execució del Pressupost Municipal, corresponent al
tercer trimestre de 2013, amb compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i amb l'objectiu de la Regla de la despesa.
12. Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia, amb informe de fiscalització amb reparament no suspensiu de l'interventor municipal que seguidament es detallen:
12.1 Núm. 510/2013, Aprovació hores
12.2 Núm. 571/2013. Aprovació hores personal
12.3 Núm. 578/2013. Aprovació hores personal
13. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l'interventor municipal, que seguidament es relacionen:
13.1 De data 24 de setembre 2013, document justificatius exp. 2013000022
13.2 De data 24 de setembre 2013, aprovació nòmines setembre
13.3 De data 15 d'octubre 2013, documents justificatius NPV-J exp. 2013000016
13.4 De data 15 d'octubre 2013, documents justificatius NPV-J-exp. 2013000026
13.5 De data 22 d'octubre 2013, document justificatiu exp. 2013000024
13.6 De data 22 d'octubre 2013, aprovació nòmines octubre
13.7 De data 12 de novembre 2013, d'aprovació subvenció a entitats

14. SUGGERIMENTS I PREGUNTES.

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites