caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
17-12-2013
Extraordinari

ÒRGAN COL·LEGIAT: PLE DE L'AJUNTAMENT

NÚM. DE SESSIÓ: 10 /2013

CARÀCTER: EXTRAORDINÀRIA

HORA: 20:30 H

 

Ordre del Dia:

1.-      Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia en matèria de nomenaments:

  • Resolució de l’Alcaldia núm. 636/2013, de 25 de novembre, referent al nomenament de tinents d’alcalde.
  • Resolució de l’Alcaldia núm. 637/2013, de 25 de novembre, referent a la delegació de funcions a favor de regidors.
  • Resolució de l’Alcaldia núm. 663/2013 d’ampliació delegació funcions a favor de la regidora Sra. Josefina Ribas
  • Resolució de l’Alcaldia núm. 638/2013, de 27 de novembre, referent a la delegació de funcions a favor de la Junta de Govern Local.

2.- Donar compte de modificacions en la designació de portaveus dels grups polítics.

3.- Nomenament de representants de la Corporació en els òrgans

     col·legiats.

4.- Modificació de les Comissions Informatives permanents.

5.- Determinació de retribucions a membres de la Corporació.

6.- Modificació d’Estatuts Consorci Localret

7.- Ratificació de la Modificació d’Estatuts del Consorci del Parc Serralada Litoral.

8.- Aprovació conveni de Cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Teià en el marc de l’ordre EMO/210/2013 de 2 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del programa Mixt treball i formació, any 2013.

9.- Aprovació conveni de Col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Teià en el marc de l’ordre EMO/281/2013 d’11 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la realització del programa de Treball i Formació, adreçat a persones aturades perceptores de la renda mínima d’inserció, any 2013.

10.- Aprovació inicial del Reglament municipal de Prestacions econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament de Teià

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites