caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
16-01-2014
Ordinari

ÒRGAN COL•LEGIAT: PLE DE L'AJUNTAMENT
NÚM. DE SESSIÓ:  1 /2014
CARÀCTER:  ORDINÀRIA
DIA:  16 DE GENER 2014
HORA: 20:30

1. Esborranys actes
1.1  Sessió ordinària del dia 21 de novembre de 2013
1.2  Sessió extraordinària del dia 23  de novembre de 2013
1.3  Sessió extraordinària del dia 17 de desembre de 2013

DICTÀMENS

Àrea 1

2. Renúncia del regidor Sr. Oriol Ribera Esplugas com a representant de l’Ajuntament a l’AMI.
3. Declaració Institucional recolzant la celebració de la consulta
4. MOCIONS D’URGÈNCIA

II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE

5. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia, de la núm.   624 a la núm. 717 / 2013 i de la núm. 1 a la núm. 12/2014
6. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia, amb informe de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal que seguidament es detallen:
    Núm. 626//2013, Aprovació Relació personal 5-11-2013
    Núm. 632/2013. Aprovació nòmina novembre
    Núm. 669/2013. Aprovació hores personal
    Núm. 702/2013. Aprovació contracte menor de prestació del servei d’agent cívic urbà

7. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data  17 de desembre 2013, d’aprovació nòmina personal mes de desembre, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal.

  1. SUGGERIMENTS I PREGUNTES.
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites