caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
19-03-2015
Ordinari
 PART RESOLUTÒRIA

1 Aprovació esborranys actes:
1.1 Extraordinària del dia 16 de desembre 2014
1.2 Ordinària del dia 22 de gener de 2015
1.3 Extraordinària del dia 19 de febrer de 2015

DICTÀMENS

Àrea 3
2 Aprovació modificació dels Estatuts de l'Agrupació de Municipis titulars de Transport Urbà – AMTU-
3 Ratificació de la Resolució de l'Alcaldia núm. 99/2015, d'incoació expedient de contractació del servei públic de recollida i transport de residus sòlids urbans del terme municipal de Teià, mitjançant procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada.
4 Aprovació expedient de contractació i obertura del procediment obert per a l'adjudicació del contracte del servei públic de recollida i transport de residus sòlids urbans del terme municipal de Teià.
Àrea 4
5 Moció Dia Internacional de la Dona

PROPOSTES

Àrea 4
6 Aprovació expedient de contractació de la concessió administrativa de la gestió indirecta del servei públic de l'Escola Bressol Municipal Els Galamons.
7 MOCIONS D'URGÈNCIA

II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE

8 Donar compte de les relacions de resolucions de l'Alcaldia:
De la núm. 32 a la núm. 179/2015
9 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l'interventor municipal
10 Resolucions de l'Alcaldia, amb informe de fiscalització amb reparament no suspensiu de l'interventor munici pal.
11 SUGGERIMENTS I PREGUNTES.
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites