caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
01-07-2015
Extraordinari
ÒRGAN COL·LEGIAT: PLE DE L'AJUNTAMENT
NÚM. DE SESSIÓ:  8/2015
Ordre del dia

1.-
•    Periodicitat de sessions de Ple.
•    Creació i composició de les Comissions Informatives permanents.
•    Nomenament de representants de la Corporació en els òrgans col·legiats.

2.-     Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia en matèria de nomenaments:

2-1     Resolució de l’Alcaldia núm.392/2015, de 16 de juny, referent al nomenament de tinents d’alcalde.
    
2-2     Resolució de l’Alcaldia núm.  393/2015, de 16 de juny, referent a la delegació de funcions a favor de regidors.

2-3     Resolució de l’Alcaldia núm.  394/2015, de  16 de juny, referent a la delegació de funcions a favor de la Junta de             Govern Local.


3.-      Donar compte de la constitució de grups polítics municipals i de la designació dels seus portaveus.

4.-      Determinació de retribucions, indemnitzacions i assistències dels membres de la Corporació.  

5.    Ratificació de l’adhesió d’aquest Ajuntament a l’Associació de Municipis per a la Independència.
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites