caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
16-07-2015
Ordinari
ÒRGAN COL·LEGIAT: PLE DE L'AJUNTAMENT
NÚM. DE SESSIÓ:  9/2015
CARÀCTER: ORDINÀRIA
DIA: 16/07/2015
HORA: 20:30

Ordre del Dia

         I.-   PART RESOLUTÒRIA
1          Aprovació esborranys actes:
1.1 Sessió constitutiva del nou Ajuntament del dia 13 de juny de 2015
1.2 Extraordinària del dia 1 de juliol de 2015
2     Presa de possessió del Sr. Abel Ballesteros Monferrer com a regidor de l’Ajuntament de Teià.

DICTÀMENS

Àrea 1

3          Rectificació de formulació preavís de separació d’aquest Ajuntament del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.
4          Expedient núm. 2/2015, de reconeixement extrajudicial de crèdit.

Àrea 2

5          Determinació de les Festes Locals per a l’any 2016
6          MOCIONS D’URGÈNCIA
         II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE

7          Donar compte de les relacions de resolucions de l’Alcaldia: De la núm. 386/2015 (inicial) a la núm. 494/2015
8    Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal.
9     Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal.
10  SUGGERIMENTS I PREGUNTES.
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites