caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
22-10-2015
Extraordinari
ORGAN COL·LEGIAT: PLE DE L'AJUNTAMENT
NÚM. DE SESSIÓ: 12 /2015
CARÀCTER: EXTRAORDINÀRIA
DIA: 22 D’OCTUBRE 2015
HORA: 21:00

ORDRE DEL DIA
DICTÀMENS
Àrea 1

1.         Modificació de membres en Comissions Informatives i Òrgans de representació de l’Ajuntament
2.         Determinació de retribucions a membre de la Corporació
3.         Modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2016.

Àrea 3

4.         Aprovació expedient de contractació i obertura del procediment obert per a l’adjudicació del contracte del servei de manteniment enllumenat públic i control energètic del terme municipal de Teià.
5.         Moció del grup municipal Gent de Teià per portar a terme la construcció de la nau de la Brigada municipal.

PROPOSTES

Àrea 1

6.         Ratificació acord Junta de Govern Local referent a determinació dels dos dies festius addicionals i canvi de dia festiu d’obertura comercial per a l’exercici 2016
7.         Moció en motiu del 75è aniversari de l’assassinat del President Lluis Companys i Jover. Justícia universal i memòria històrica.
8.         Moció de suport al President Mas, l’Exvicepresidenta Ortega i la consellera Rigau amb motiu de la seva imputació per l’organització del 9N
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites