caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
25-11-2015
Ordinari

Ordre del Dia

1.         Sorteig per a la designació de membres de les meses electorals en les Eleccions Generals del dia 20 de desembre de 2015

I.-   PART RESOLUTÒRIA

2.            Aprovació esborranys actes
2.1Sessió ordinària del dia 28 de setembre de 2015
2.2Sessió extraordinària del dia 22 d’octubre de 2015

DICTÀMENS

Àrea 1

3.         Ratificació de la modificació d’Estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.
4.         Baixa com a membre de la Federació de Municipis de Catalunya
5.         Aprovació inicial de l’Ordenança Municipal regulador de la ubicació de Clubs socials de cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva activitat a la població de Teià.

Àrea 2

6.         Proposta de concessió Tei de Plata 2015
7.         MOCIONS D’URGÈNCIA

II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE

8.         Donar compte de les relacions de resolucions de l’Alcaldia: De la núm. 663 a la núm. 823/2015
9.         Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal.
10.Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal.

  1. SUGGERIMENTS I PREGUNTES.
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites