caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
28-01-2016
Ordinari

I.-   PART RESOLUTÒRIA

1.            Aprovació esborranys actes
2.1 Sessió ordinària del dia 25 de novembre de 2015
2.2 Sessió extraordinària del dia 22 de desembre de 2015

DICTÀMENS

Àrea 1

2.         Moció de suport a la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya
3.         Proposta de pròrroga del conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament del Masnou i l’Ajuntament de Teià per a la prestació de serveis a persones emprenedores i empreses al Centre d’Empreses Casa del Marques.

PROPOSTES

Àrea 1

4.         Donar compte del nomenament de la interventora municipal com a interventora i tresorera del Consorci del Parc de la Serralada Litoral.
5.         Ratificació aprovació modificació dels Estatuts del Consorci per a la normalització lingüística.

Àrea 3

6.         Adjudicació del procediment obert per a la contractació del Servei de manteniment enllumenat públic i control energètic del terme municipal de Teià.
7.         Adhesió al conveni de col·laboració entre l’Agència de residus de Catalunya i Ecoembes/Ecovidrio.
8.         MOCIONS D’URGÈNCIA
  

II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE
9.         Donar compte de les relacions de resolucions de l’Alcaldia:
De la núm. 824 a la núm. 940/2015
De la núm. 1 a la núm. 53/2016
10.      Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal.
11.Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal.
12.SUGGERIMENTS I PREGUNTES.

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites