caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
17-11-2011
Ordinari
ÒRGAN COL·LEGIAT: PLE DE L'AJUNTAMENTNÚM. DE SESSIÓ: 11/2011CARÀCTER:  ORDINÀRIADIA 17 DE NOVEMBRE DE 201121 HORES   ORDRE DEL DIA   I. PART RESOLUTÒRIA Esborrany actes 1.1  Sessió ordinària del dia 15 de setembre de 2011. 1.2  Sessió extraordinària del dia 26 d’octubre de 2011 DICTÀMENS   Àrea 2. Participació, Cultura, Comunicació, Joventut i Esports,   2. Concessió del Tei de Plata 2011   Àrea 3. Ensenyament, Sanitat, Benestar Social i Gent Gran Moció de rebuig a la venda per part de l’Incasol de la promoció d’habitatge públic de lloguer de Can Bassols i La Plana. Àrea 5. Governació, Seguretat Ciutadana i Urbanisme   Assignació de nom a zona verda del c. Montserrat MOCIONS D’URGÈNCIA II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia, de la núm.  610 a la núm. 748 /2011. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia  655/2011, de  30 de setembre, de contractació laboral temporal d’operari de neteja i jardineria, amb informe de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 6 d’octubre de 2011, d’atorgament de subvencions entitats 2011. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal, que seguidament es relacionen:   9.1  Junta de Govern Local de 22-9-2011, d’aprovació nòmines setembre 2011. 9.2  Junta de Govern Local de 22-9-2011, d’aprovació documents justificatius NPV-J expedient núm. 2010000027. 9.3  Junta de Govern Local de 29-9-2011, aprovació de complement de productivitat a l’arquitecte municipal Sr. Fernando Nieves 9.4  Junta de Govern Local de data 6-10-2011, aprovació documents justificatius NPV-J exp. 2010000020 9.5  Junta de Govern Local de data 6-10-2011, aprovació documents justificatius NPV-J exp. 2010000026 9.6  Junta de Govern Local de data 20-10-2011, aprovació i ordenació de pagament nòmines octubre 2011. 9.7  Junta de Govern Local de data 27-10-2011, aprovació compte justificatiu concert jove de Festa Major 2010. 9.8  Junta de Govern Local de data 27-10-2011, aprovació compte justificatiu Final Curs Adrenalina 2010. 9.9  Junta de Govern Local de data 27-10-2011, aprovació compte justificatiu Curs de Cangurs II 9.10         Junta de Govern Local de data 27-10-2011, aprovació relació ordre de pagaments núm. 14 9.11         Junta de Govern Local de data 3-11-2011, aprovació compte justificatiu  Sardanes Ficoem 2005. 9.12         Junta de Govern Local de data 3-11-2011, aprovació compte justificatiu Museu d’Història de la Ciutat-2005. 9.13         Junta de Govern Local de data 3-11-2011, aprovació compte justificatiu Festa Major 2006- diversos pendents 9.14         Junta de Govern Local de data 3-11-2011, aprovació compte justificatiu Beca joves músics 2009. SUGGERIMENTS I PREGUNTES.
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites