caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
31-05-2016
Ordinari
ÒRGAN COL·LEGIAT: PLE DE L'AJUNTAMENT
NÚM. DE SESSIÓ: 3/2016
CARÀCTER: ORDINÀRIA

Ordre del Dia

1.     Sorteig per a la designació de membres de les meses electorals en les Eleccions Generals del dia 26 de juny de 2016
I.-   PART RESOLUTÒRIA

2.    Aprovació esborrany acta Ple, sessió ordinària del 17 de març de 2016

DICTÀMENS

Àrea 1
3.    Moció del món local en contra de l’acord entre la Unió Europea i l’Estat de Turquia
4.    Moció per la defensa de la sobirania del Parlament de Catalunya i contra els atacs a les lleis catalanes
5.    Expedient de modificació parcial de la relació de llocs de treball i de la plantilla orgànica de funcionaris de l’Ajuntament de Teià.
6.    Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 27, reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua.
7.    Exp. 2/2016, de suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria.
8.    Exp. 1/2016, de declaració de crèdits fallits o/i incobrables

Àrea 3

9.  Aprovació definitiva Estudi de Detall de la parcel·la 3 del Pla Especial de Reforma Interior Àrea “A” del Pla Parcial Sant Berger (Remodelat)
10.  Encomana de gestió de les visites del Parc Arqueològic Cella Vinària i la plantació de vinya de Teià a la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, El Masnou i Teià.
11.  Verificació i aprovació del Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Teià.

PROPOSTES

Àrea 1

12.Pla Econòmic-Financer 2016-2017
13.Expedient 2/2016 de reconeixement extrajudicial de crèdits
14.Autorització cessió contracte concessió demanial de l’ús privatiu del terreny de 33.018 m2 situat a la urbanització Sant Berger per a la construcció i explotació d’un camp de golf en modalitat de Pitch&Putt.
15.  MOCIONS D’URGÈNCIA
   II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE

16.Donar compte de la Resolució 216/2016, de 4 d’abril, d’aprovació de la liquidació del Pressupost, exercici 2015.
17.  Donar compte de les relacions de resolucions de l’Alcaldia: De la núm. 182 a la núm. 378/2016.
18.      Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal.
19.         Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal.
20.SUGGERIMENTS I PREGUNTES.
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites