caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
29-09-2016
Ordinari
Ordre del Dia:
I.- PART RESOLUTÒRIA
1. Aprovació esborrany acta Ple, sessió ordinària del 19 de juliol de 2016

DICTÀMENS
Àrea 4
2. Aprovació conveni de Cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Teià per la prestació del Servei d’Acollida Itinerant
PROPOSTES
Àrea 1
3. Aprovació inicial de l’ordenança de creació dels fitxers de dades personals anomenats “Actes” i “Retransmissió Plens”
4. Determinació de dia festiu addicional d’obertura comercial per a l’exercici 2017
5.      MOCIONS D’URGÈNCIA
II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE
6. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 593/2016, de rectificació de la liquidació del Pressupost Municipal exercici 2015.
7. Donar compte de les relacions de resolucions de l’Alcaldia: De la núm. 506 a la núm. 620
8. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal.
9. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal.
10.  SUGGERIMENTS I PREGUNTES.
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites