caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
29-11-2016
Ordinari
PLE ORDINARI

sessió 7/2016

DIA: 29 DE NOVEMBRE DE 2016

HORA: 21:00


ORDRE DEL DIA


I.-   PART RESOLUTÒRIA

 
1.    Aprovació esborranys actes Ple

1.1 sessió ordinària del 29 de setembre de 2016

1.2 sessió extraordinària del 27 d’octubre de 2016

DICTÀMENS
 
Àrea 1

2       Aprovació inicial de l’Ordenança municipal de transparència i administració electrònica.

Àrea 2


3       Proposta de concessió de Tei de Plata 2016
4       Moció de creació de la Comissió de seguiment de l’agermanament amb el municipi de Massarosa.

Àrea 4

5       Modificació article 7.2 c) i annex 1 del Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social.

PROPOSTES

Àrea 3

6       Moció sobre Mobilitat al Maresme. Novembre 2016
7       MOCIONS D’URGÈNCIA
   II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE

8          Donar compte de la modificació de denominació del grup polític “Convergència i Unió” a la denominació: “Partit Demòcrata”.
9          Donar compte de les relacions de resolucions de l’Alcaldia: De la núm. 621 a la núm. 769
10       Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal.
11  SUGGERIMENTS I PREGUNTES.
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites