caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
16-03-2017
Ordinari
ÒRGAN COL·LEGIAT: PLE DE L’AJUNTAMENT
SESSIÓ NÚM.: 2/2017
CÀRACTER: ORDINARIA
DIA: 16/03/2017
HORA: 20:30
Ordre del Dia


I.-   PART RESOLUTÒRIA

1.    Aprovació esborrany acta sessió ordinària del Ple del dia 9 de febrer 2017

DICTÀMENS
 
Àrea 1

2.     Expedient 3/2017, de reconeixement extrajudicial de crèdits.
3.     Modificació parcial de la Relació de Llocs de treball de l’Ajuntament de Teià

PROPOSTES

Àrea 3

4.     Moció per la sobirania energètica
5.     Adhesió a l’Associació de Propietaris Forestals del Maresme
6.     MOCIONS D’URGÈNCIA

II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE

7. Donar compte de les relacions de resolucions de l’Alcaldia: de la núm. 70 a la núm. 149/2017.
8.  Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal.
9. Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia, amb informe de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal.
10. Suggeriments i preguntes
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites