caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
18-05-2017
Ordinari
I.-   PART RESOLUTÒRIA

1.    Aprovació esborrany acta sessió ordinària del Ple del dia 19 de març de 2017

DICTÀMENS


Àrea 1

2.     Elecció del Jutge/ssa de Pau substitut/a.

3.     Expedient núm. 1/2017 de declaració de crèdits fallits o/i incobrables.

4.     Modificació plantilla del personal funcionari al servei de la Corporació

5.     Modificació parcial catàleg retributiu del personal al servei d’aquesta Corporació

Àrea 3

6.     Moció relativa a la plaga del “Tomicus” i per a una explotació sostenible dels boscos del Maresme.

7.     Adhesió a l’Associació Propietaris Forestals de la Serralada Litoral Central

Àrea 4

8.     Aprovació “Protocol de protecció als/les treballadors/es dels Serveis Socials Bàsics davant de possibles agressions de persones usuàries.

PROPOSTES

9.     Aprovació projecte de la claveguera del Passeig de La Riera

10.  Aprovació projecte per a l’accessibilitat als carrers de Margarita Xirgu i tram de torrent de Casa Bru, entre els carrers J. Torrents i J. Sabatés

11.  MOCIONS D’URGÈNCIA

   II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE

12.      Donar compte de les relacions de resolucions de l’Alcaldia: de la núm. 150 a la núm. 312/2017

13.      Donar compte de la modificació de constitució de grup polític – PDeCAT

14.         Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal.

15. Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia, amb informe de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal.


- SUGGERIMENTS I PREGUNTES
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites