caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
26-01-2012
Extraordinari

ORGAN COL•LEGIAT: PLE DE L'AJUNTAMENT
NÚM. DE SESSIÓ: 1/2012
CARÀCTER:  EXTRAORDINÀRIA
DIA 26 DE GENER DE 2012
21 HORES

ORDRE DEL DIA

I.    PART RESOLUTÒRIA

1.    Esborrany actes
1.1    Sessió ordinària del dia 15 de setembre de 2011.
1.2    Sessió ordinària del dia 17 de novembre de 2011

DICTÀMENS

2.    Aprovació novació contracte préstec de 2.700.000 € amb Caixa Laietana destinat a finançar inversions executades en exercicis anteriors.

3.     Pressupost General de l’Ajuntament, exercici 2012.

4.    Cessió Gratuïta de l’ús de dues places d’aparcament de vehicles a l’estacionament soterrat de la Plaça Catalunya.

5.    Moció de sol•licitud gratuïtat  Autopista C-32, tram Alella-Barcelona.

6.    Moció de sol•licitud a la Generalitat de Catalunya d’anul•lació del projecte de desdoblament de l’antiga N-II al Maresme i construcció de calçades laterals a l’autopista C-32-

7. Assignació nom a zona verda del c. Montserrat

8. Baixa de l’entitat Botica Natural ONGD en el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat.


MOCIONS

9.    Moció del Grup Municipal Socialista referent a l’acord per a l’Estabilitat Econòmica dels Ajuntaments catalans.

II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE

10.    Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia, de la núm.  749 a la núm.  855/2011 i de la núm. 1 a la número 36/2012
11.    Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 10-11-2011, de modificació concessió subvencions a Entitats de Cooperació.
12.    Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 1 de desembre de 2011, de proposta d’acord amb el Consorci del Parc Serralada Litoral per al proper període 2012-2014.
13.    Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal, que seguidament es relacionen:
13.1    Acord de la Junta de Govern Local, de data 17-11-2011, d’aprovació nòmines corresponents al mes de novembre 2011
13.2    Acord de la Junta de Govern Local, de data 21-12-2011, d’Ordenació de pagaments núm. 16/2011
13.3    Acord de la Junta de Govern Local, de data 21-12-2011, d’aprovació i ordenament de pagament nòmina desembre
14.    Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal, que seguidament es relacionen:
14.1    Resolució 786/2011, de 28 de novembre, d’aprovació de la relació 15/2011 d’ordenació de pagaments.
14.2    Resolució 798/2011, de 5 de desembre, d’aprovació relació de personal núm. 17/2011.

15.    SUGGERIMENTS I PREGUNTES.

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites