caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
20-07-2017
Ordinari
Ordre del DiaI.-   PART RESOLUTÒRIA1.    Aprovació esborrany acta sessió ordinària del Ple del dia 18 de maig de 2017DICTÀMENSÀrea 1

2.      Imposició de multa per infracció greu Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals.

3.      Moció referent a la reinversió del superàvit a l’Administració Local per a la millora dels serveis públics i l’execució d’inversions prioritàries

4.      Modificació del règim retributiu de l’alcalde

5.      Creació de l’Ordenança Fiscal núm. 60 reguladora de la taxa per a la inserció de publicitat en el Programa de Festa Major.

6.      Expedient MC/06/2017, de suplement de crèdit i crèdits extraordinaris finançat amb romanent de tresoreriaÀrea 2

7.      Determinació de les Festes Locals per a l’any 2018

8.      Aprovació inicial del Pla Local de Joventut 2017-2020

 

PROPOSTES9.      Reglament de la distinció “TEI DE `PLATA”

 

10.  Reglament de la distinció d’”EL TEIANENC DE L’ANY” 

11.  MOCIONS D’URGÈNCIA

 

   II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE

 

12.      Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia 314/2017, d’aprovació de la liquidació del Pressupost exercici 2016.

 

13.      Donar compte de les relacions de resolucions de l’Alcaldia: de la núm. 313 a la núm. 503/2017

 

 14.      Donar compte de l’informe 4/2017 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, de Gestió Recaptatòria en municipis d’entre 5000 i 20000 habitants, exercici 2013.15.         Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal.16.         Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal.17.  .- SUGGERIMENTS I PREGUNTES

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites