caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
25-09-2017
Ordinari
1.    Aprovació esborrany acta sessió ordinària del dia 20 de juliol 2017

DICTÀMENS

Àrea 1

2.     Aprovació  del Compte General Pressupost 2016

PROPOSTES

Àrea 1
3.    Moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixement a la tasca realitzada pels Cossos Policials i d’emergències.

4.    Modificació de la plantilla del personal laboral al servei de la Corporació.

5.    Expedient núm. 2/2017 de declaració de crèdits fallits o/i incobrables ORG

6.    Expedient núm. 3/2017 de declaració de crèdits fallits o/i incobrables SREC

Àrea 2
7.    Aprovació inicial del Pla de Participació Ciutadana de Teià 2017-2022

Àrea 3
8.    Acceptació de cessió de terrenys destinats a vialitat i regularització de finques en carrers Garrotxa i Torrent de Les Monges.

9.    Aprovació solucions proposada en projecte de soterrament de la riera de Teià en el tram urbà (des de Passeig del Castanyer fins l’inici del casc urbà).


10.    MOCIONS D’URGÈNCIA

II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE


11.    Donar compte de les relacions de resolucions de l’Alcaldia: de la núm. 504  a  la núm. 635/2017.

12.    Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal.
        
13.    Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia, amb informe de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal.

14    Suggeriments i preguntes

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites