caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
23-11-2017
Ordinari
I.-   PART RESOLUTÒRIA

 

1.      Actes anteriors

1.1 Esborrany acta sessió ordinària del dia 25 de setembre 2017

1.2. Esborrany acta sessió extraordinària i urgent del dia 25 d’octubre 2017

1.3 Esborrany acta sessió extraordinària del dia 26 d’octubre 20172.      Presa de possessió del Sr. Alex Castan Delshorts com a regidor de l’Ajuntament.3.      Sorteig per a la designació de membres de les meses electorals en les Eleccions al Parlament de Catalunya del dia 21 de desembre de 2017Dictàmens

    

Àrea 1

 

4.   Mocio de declaracio institucional per la llibertat de les preses i presos polítics

 

5 . Expedient núm. 4/2017 de declaración de crèdits fallits i/o incobrables ORGT

 

       Àrea 2

6.   Concessió Tei de Plata 2017

 

7.    Finalista a Teianenc de l'any 2017

Propostes

       Àrea 4

8.  Moció en motiu del dia contra la violència envers les dones

 

9.   MOCIONS D’URGÈNCIA

 

   II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE

 

10.   Donar compte de les relacions de resolucions de l’Alcaldia: De la núm. 636 a la núm. 787.

 

11.   Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal, que seguidament es detallen:

Data Junta

Detall

Informe

14/09/2017

Relació factures ADO (14-09-2017)

188

21/09/2017

Relació ADO (21-09-2017)

199

21/09/2017

Nòmines setembre 2017

200

11/10/2017

Relació 272 ADO (5/10/2017)

206

26/10/2017

Nòmines octubre 2017

217

02/11/2017

Relació 191 factures ADO (2-11-2017)

221

 

 

 

 

 

12.  SUGGERIMENTS I PREGUNTES.
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites