caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
25-01-2018
Ordinari
ORDRE DEL DIA

I. PART RESOLUTÒRIA

1. Actes pendents d'aprovar

1.1. Extraordinària 18/12/2017

1.2. Ordinària 23/11/2017

2. Dictàmens

2.1. Gestio economica

2.1.1. PRP2018/37 Proposta ordenança número 55

2.2. Urbanisme

2.2.1. PRP2018/12 Ratificació de la Resolució de l'Alcaldia 902/2017, d'aprovació expedient de contractació i obertura del procediment d'adjudicació de les obres ordinàries del projecte de la claveguera del Passeig La Riera, fase primera, mitjançant procediment obert amb pluralitat de criteris,

3. Mocions d’urgència

II. CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

4. Donar compte de les relacions de resolucions de l’Alcaldia:

4.1 De la núm. 788 a la núm. 921/2017

4.2 De la núm. 1 a la núm. 22 /2018

5. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local, de data 14 de desembre 2017, de concessió de subvenció Gent Gran 2017

6. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal,

7. Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia, amb informe de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal

.

8. Suggeriments i preguntes

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites