caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
26-06-2018
Extraordinari
1. Dictàmens

1.1. PRP2018/650   Sol·licitud de l'adhesió integra d'aquest Ajuntament al Conveni de col·laboració entre l'Organisme Autònom Jefatura Central de Tráfico i la Federación Española de Municipios y Provincias per l'intercanvi d'informació i la mútua col·laboració administrativa.

2. Propostes

2.1. PRP2018/790   Expedient 2/2018 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS

2.2. PRP2018/791   Expedient MC 002/2018 de suplement de crèdits, credits extraordinais i transferències de crèdit

2.3. PRP2018/792   Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 29, reguladora de la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de les instal·lacions del Pavelló Poliesportiu municipal

3.- Donar compte  de la Resolució de l’Alcaldia 2018/292, d’aprovació de la liquidació del Pressupost exercici 2017
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites