caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
15-03-2012
Ordinari
ESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DIA: 15 DE MARÇ DE 2012 A LES 21 H
SESSIÓ 2/2012

ORDRE DEL DIA

I. PART RESOLUTÒRIA
1. Esborrany acta sessió ordinària del dia 26 de gener de 2012
DICTÀMENS
2. Expedient de revisió de les tarifes per serveis urbans de Taxi

3. Sol·licitud d’autorització al Departament d’Ensenyament per recuperar la plena titularitat dels habitatges situats al c. Josep Puigoriol, 86-98, 1r 1a i 3r 2a del grup d’habitatges escolars

4. Moció del grup municipal PP sobre igualtat de la dona

5. Adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència i aprovació dels seus Estatuts.

6. Autorització a l’Agrupació de municipis amb transport urbà (AMTU) per tal que representi a l’Ajuntament de Teià

7. Moció dels grups municipals d’ERC Teià i PSC Teià en contra de la reforma laboral imposada pel Govern de l’Estat.

8. Assignació nom a zona verda del c. Montserrat

PROPOSTES

9. Moció dels grups municipals CiU, ERC i PSC, de cessió dels dos habitatges de lloguer d’emergència del sector La Plana en favor de la Fundació Privada Santa Rosalia

10. Proposta d’adhesió a la commemoració del 50è aniversari de la proclamació dels drets de les persones consumidores i del dia del consumidor.

11 MOCIONS D’URGÈNCIA

II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE

12.- Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia, de la núm. 36 a la núm. 129/2012

13.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal, que seguidament es relacionen:
13.1 JGL de data 19 de gener 2012, aprovació nòmines gener 2012
13.2 JGL de data 30 de gener 2012, aprovació ordre de pagaments núm. 1/2012
13.3 JGL de data 20 de febrer 2012, aprovació nòmina febrer 2012
13.4 JGL de data 20 de febrer 2012, aprovació document justificatiu exp. 20090000029
13.5 JGL de data 27 de febrer 2012, aprovació ordre de pagaments núm. 2/2012
13.6 JGL de data 5 de març 2012, aprovació document justificatiu exp. 2012000003
13.7 JGL de data 5 de març 2012, aprovació document justificatiu exp. 2011000013
13.8 JGL de data 5 de març 2012, aprovació document justificatiu exp. 2007000027

14.- Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de l’interventor municipal, que seguidament es relacionen:
14.1 R-40/2012, aprovació compte justificatiu ADOP-J-10063
14.2 R-107/2012, aprovació concessió bestreta

15.- SUGGERIMENTS I PREGUNTES.

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites