caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
20-09-2018
Ordinari
I.- PART RESOLUTÒRIA

11.    Actes pendents d’aprovar:

1.1 PLE2018/5 Extraordinari 26/06/2018
1.2 PLE2018/6 Ordinària 19/07/2018

2. Dictàmens

Àrea 1

2.1  PRP2018/1062   Determinació dels dos dies festius  addicionals d'obertura comercial per a l'exercici 2019

2.2. prp2018/1086   Declaracio d’especial interès municipal les obres de sectoritzacio escales interiors i baranes de l’escola  El Cim, instada per Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials d’Educacio Maresme-Valles Oriental, expedient d’obres 994/2018. llicència urbanística 71 /2018

Àrea 2

2.3 PRP2018/1085   Ratificació aprovació modificació dels Estatuts dels Consorci de Normalització Lingüística.

Àrea 3

2.4 prp2018/963   Conveni de  col·laboració a formalitzar entre l’Ajuntament, l’Agrupacio de Defensa Forestal, la Federacio d’ADF i la Diputació de Barcelona, per al desenvolupament de programes territorials del Pla de Suport als municipis en matèria de Prevenció d’Incendis Forestals

Àrea 4

2.5. PRP2018/994   Conveni de Col·laboració a formalitzar entre l'Ajuntament de Premià de Dalt i l'Ajuntament de Teià, per a l'execució de la franja de protección contra incendis forestals del nucli urbà de Premia de Dalt, en aplicación de les mesures de prevenció d'incendis forestals establerts per llei.

3. Mocions d’urgència

I.  CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

4. Donar compte de la relació de resolucions de l’Alcaldia de la número   395 a la número  479.

5. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal.

6 Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia, amb informe de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal.

7. Suggeriments i preguntes
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites