caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
21-03-2019
Ordinari
I.- PART RESOLUTÒRIA

1. Actes pendents d'aprovar

1.1. PLE2019/1 Ordinària 24/01/2019

1.2. PLE2018/10 Extraordinària 18/12/2018

2. Dictàmens

2.1. Ensenyament

2.1.1. PRP2019/269 Aprovació conveni de col·laboració amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catallunya en relació amb el projecte de Servei Comunitari per la creació d'una comissió impulsora.

2.2. Gestio economica

2.2.1. PRP2019/334 Aprovació expedient 2/2019 de reconeixement extrajudicial de crèdits

2.2.2. PRP2019/335 Aprovació expedient 3/2019 de reconeixement extrajudicial de crèdits

2.2.3. PRP2019/362 Ampliació de l'edat de la subvenció de la T10 de Teià de 18 a 25 anys

2.3. Governació

2.3.1. PRP2019/324 Moció per fer front a l'alarma social dels robatoris en cases habitades

2.3.2. PRP2019/363 Aprovació del PLA LOCAL DE SEGURETAT VIÀRIA DE TEIÀ

2.4. Medi Ambient
2.4.1. PRP2019/305 PROPOSTA PER DECLARAR EL MUNICIPI LLIURE DE
GLIFOSAT

2.5. Serveis socials

2.5.1. PRP2019/165 Moció de declaració institucional per garantir la continuïtat dels Centres Especials de Treball a Catalunya

3. MOCIONS D’URGÈNCIA

II. CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

4. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia 2019/61, de nomenament de personal eventual.

5. Donar compte de la Relació de Resolucions de l’Alcaldia, de la núm. 27 a la núm. 169¬/2019

6. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensius de la interventora municipal.

7. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia, amb informe de fiscalització amb reparament no suspensius de la interventora municipal.

8. SUGGERIMENTS I PREGUNTES
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites