caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
28-03-2012
Extraordinari

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT  DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DIA:  28 DE MARÇ DE 2012
A LES 20 H

SESSIÓ 3/2012

 

ORDRE DEL DIA

 

 

 

  • Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria d’aquesta sessió extraordinària.
  • Donar compte de la relació certificada expedida per l’interventor municipal, de data 15 de març de 2012, de totes les obligacions pendents de pagament  que  reuneixen els suposats de l’article 2 del Reial Decret Llei 4/2012.
  • Aprovació del Pla d’Ajustament per al període 2012-2022 (Art. 7 Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer)
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites