caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
25-06-2019
Ordinari

Ordre del dia

1. PRP2019/852 Periodicitat de sessions de Ple, Creació i composició de les Comissions Informatives Permanents i nomenament de representants de la Corporació en Òrgans Col·legiats

2.- Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia en matèria de nomenaments:
2-1 Resolució de l’Alcaldia núm. 2019/400, de 18 de juny, referent al nomenament de tinents d’alcalde.
2-2 Resolució de l’Alcaldia núm. 2019/401, de 18 de juny, referent a la delegació de funcions a favor de la Junta de Govern Local.
2-3 Resolució de l’Alcaldia núm. 2019/402, de 18 de juny, referent a la delegació de funcions a favor de regidors.
2-4 Resolució de l’Alcaldia núm. 2019/406, de 19 de juny, referent a la designació de col·laboradors.

3.- Donar compte de la constitució de grups polítics municipals i de la designació dels seus portaveus

4.- PRP2019/849 Determinació de retribucions, indemnitzacions i assistències dels membres de la Corporació

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites