caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
26-09-2019
Ordinari

1. Actes pendents d'aprovar
1.1. PLE2019/9 Ordinària 18/07/2019

2. Dictàmens

2.1. Gestió econòmica
2.1.1. PRP2019/1192 Expedient MC 006/2019 de transferències de crèdit

2.1.2. PRP2019/1198 APROVACIÓ COMPTE GENERAL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE L'EXERCICI 2018

2.2. Governació
2.2.1. PRP2019/1137 Elecció Jutge de Pau titular

2.3. Mobilitat
2.3.1. PRP2019/1177 Informe sobre revisió tarifes per serveis urbans de taxi

2.4. Promoció Econòmica i Turisme
2.4.1. PRP2019/1073 Ratificació Resolució Alcaldía núm. 2019/505, de 25/07/2019, de designació de representant al Consroci de Promoció Turística Costa del Maresme

2.4.2. PRP2019/1158 Rectificació d'error detectat en nomenament de representant en el Consorci Denominació d'Origen d'Alella

2.4.3. PRP2019/1185 Conveni de col.laboració i delegació de competències al CCM per a la contractació dels estudis, redacció de projectes, la contractació de l'execució d'obres i implementació d'accions en relació al projecte L'Herència del Maresme. Rutes Turístiques del patrimoni cultural de la comarca, a cofinançar pel Fons europeu de desenvolupament regional -Programa Operatiu Feder 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6-


2.5. Igualtat i Drets Civils
2.5.1. PRP2019/1228 Moció suport al Govern legítim de Catalunya i de defensa dels Drets Civils i Polítics
3. Propostes

3.1. Urbanisme
3.1.1. PRP2019/1225 APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE TÈCNIC D'ARRANJAMENT PISTA ESPORTIVA A.E. TEIÀ

4. MOCIONS D’URGÈNCIA

II. CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE
5. Donar compte de la relació de Resolucions de l’Alcaldia de la núm. 2019/470 a la núm. 2019/591.
6. Donar compte dels acords de la Junta dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensius de la interventora municipal, que seguidament es detallen:

130/2019 04/07/2019 ADO Facturació
137/2019 04/07/2019 ADO Facturació
143/2019 11/07/2019 ADO Facturació
144/2019 18/07/2019 NPV-J Alcaldia
151/2019 25/07/2019 ADO Facturació
161/2019 04/09/2019 NPV-J Joventut

7. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia, amb informe de fiscalització amb reparament no suspensius de la interventora municipal, que seguidament es detallen:

166/2019 2019/565 06/09/2019

Aprovació Caixa Fixa 2n. Trimestre 2019 i ordenació de reposició

8. SUGGERIMENTS I PREGUNTES

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites