caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
16-10-2019
Extraordinari

ORGAN COL·LEGIAT: PLE DE L’AJUNTAMENT

NÚM. DE SESSIÓ: 11/2019

CARÀCTER: EXTRAORDINÀRIA I URGENT

Assumpte:  CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Atesa la urgencia d’aprovar la moció de resposta a la Sentència del Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació.

De conformitat amb el que disposa l’article 98. b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i article 79 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre,

RESOLC:

PRIMER.- Convocar sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament a realitzar el dia 16 d’octubre de 2019, a les 20:00 hores, en el Saló d’actes de a Casa Consistorial, per tal de resoldre els punts inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Ratificació del carácter urgent  de la convocatòria de la present sessió extraordinària.

  1. Moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació.

SEGON.-  Notificar aquesta Resolució als senyors regidors, advertint-los que, d'acord amb el que disposa l'article 12.1 del citat Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, hauran de comunicar amb l'antelació necessària qualsevol causa justificada que impliqui la impossibilitat d'assistir a la referida sessió.

TERCER.- Que per Secretaria es posi a disposició dels senyors regidors la documentació dels assumptes inclosos a l'ordre del dia, acompanyant a la convocatòria còpia de les actes de les sessions anteriors que se sotmeten a aprovació, en el seu cas.

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites