caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
 • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
 • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
22-10-2019
Extraordinari
 1. Sorteig per a la designació de membres de les meses electorals en les Eleccions Generals del dia 10 de novembre 2019.

    Dictàmens

 1. PRP2019/1345 Determinació dels dos dies festius addicionals d’obertura comercial per a l’exercici 2020
 1. PRP2019/1347 Moció per a la no criminalització de l'independentisme
 1. PRP2019/1376 Modificació Ordenança Fiscal núm. 1 Impost sobre Béns Immobles
 1. PRP2019/1377 Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 3 ICIO
 1. PRP2019/1378 Expedient 3/2019 de reconeixement extrajudicial de crèdits
 1. PRP2019/1380 Aprovació expedient MC 008/2019 de transferencia de crèdits i suplement de crèdits finançat amb romanent de tresoreria

    Propostes

 1. PRP2019/1412 Ratificació de la Resolució de l'Alcaldia núm. 2019/671 de delegació de competències parcial al Consell Comarcal del Maresme per la prestació del projecte "Reforç de neteja de la zona riera central i carrers pròxims

(Centre Urbà, urbanització Sant Berger, Vallbellida, La Vinya, Molassa, Rials i La Plana, parcs de Can Godó, Teixidores, Pl. Mil·lenari, Can Llaurador, Biblioteca, Vallbellida" i "Reforç de manteniment i tasques de construcció en el municipi" en el marc de Programa Treball i Formació (2019-2021).

 1. PRP2019/1414 Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 2.- Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites