caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
21-11-2019
Ordinari

1.Aprovació actes:
1.1 Acta sessió PLE2019/10 Ordinària 26/09/2019
1.2 Acta sessió PLE2019/11 Extraordinària i urgent 16/10/2019
1.3 Acta sessió PLE2019/12 Extraordinària 22/10/2019

Dictàmens

Àrea 1

2. PRP2019/1481 Nova aprovació del conveni de col·laboració i delegació de competències al Consell Comarcal del Maresme en relació al projecte L'herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca, a cofinançar pel Fons Europeus de desenvolupament regional (Programa Operatiu Feder 2014-2020).

3. PRP2019/1535 Encomanda de gestió a la Diputació Provincial de Barcelona per l'asumpció de la gestió informatitzada del Padró d'Habitats (AGIPH)

4. PRP2019/1541 Expedient MC 10/2019 de Suplements de crèdit i crèdits extraordinaris finançat amb romanent de tresoreria

Àrea 2

5. PRP2019/1546 TEIANENC DE L'ANY 2019

6. PRP2019/1531 Concessió TEI DE PLATA 2019

Àrea 3

7. PRP2019/1482 Aprovació pròrroga del contracte del Servei de recollida i transport de residus sòlids urbans del terme municipal de Teià

Propostes

8. PRP2019/1390 Moció del grup municipal de Ciutadans de Teià de condemna de la violència i el terrorisme en democràcia.

9. PRP2019/1520 Moció del grup municipal PSC-CP, a favor del retorn al diàleg polític i l’entesa dins el marc legal de l’Estatut i la Constitució.

10. PRP2019/1587 Recurs de reposició contra l’aprovació definitiva del Projectge tècnic d’arranjament Pista Esportiva A.E. Teià.

11. MOCIONS D’URGÈNCIA

I. CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

12. Donar compte de la relació de resolucions de l’Alcaldia de la núm. 592 a la núm. 750/2019

13. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensius de la interventora municipal
14. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia, amb informe de fiscalització amb reparament no suspensius de la interventora municipal
15. SUGGERIMENTS I PREGUNTES

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites