caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
30-01-2020
Ordinari

ORDRE DEL DIA

1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
Sessió ordinària del PLE2019/13 del 21/11/2019

DICTÀMENS

Àrea 1.- Gestió Econòmica
2. PRP2020/35 Pressupost General de l'Ajuntament per a l'exercici 2020
3. PRP2020/4 Determinació de retribucions, indemnitzacions i assistències dels membres de la Corporació a partir de 1 de gener de 2020.
4. PRP2020/23 Moció de rebuig a la resolució de la JEC respecte el M.H. President de la Generalitat Quim Torra i l'eurodiputat Oriol Junqueras

Àrea 3. Planificació i Territori

5. PRP2020/21 Acceptació cessió de terreny destinat a vialitat situat al final del carrer Sant Jordi
6. PRP2020/22 Acceptació cessió de terreny destinat a sistema hidrològic situat al costat del Torrent de Sant Berger

PROPOSTES

Àrea 3. Planificació i Territori

7. PRP2020/66 Aprovació pròrroga del contracte del Servei de manteniment de l'enllumenat públic i control energètic del terme municipal de Teià
8. PRP2020/70 Acceptació de cessió anticipada de terreny destinat a vialitat, situat al c. Josep M. De Segarra, 6 – dins l’àmbit PMU 6, Centre Urbà.
9. PRP2020/77 Acceptació cessió de terreny destinat a vialitat, situat dins el PAU 9, carrer Puigoriol
10. PRP 2020/67 Aprovació definitiva del text refós del Pla de millora urbana d’ordenació volumètrica núm. 14, carrer El Castell, de l’àmbit PAU-2 del POUM.

11. Donar compte del canvi de portaveu del grup polític Compromís amb Teià- Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal.
12. MOCIONS D’URGÈNCIA

II. CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

13. Donar compte de la relació de resolucions de la núm. 751/2019 a la número 854/2019 i de la núm. 1 a la núm. 29/2020
14. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensius de la interventora municipal.
15. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia, amb informe de fiscalització amb reparament no suspensius de la interventora municipal.

16. SUGGERIMENTS I PREGUNTES

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites