caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
29-04-2020
Extraordinari

1. Actes pendents d'aprovar: PLE2020/1 Ordinària 30/01/2020

Dictàmens

Àrea 1

2. PRP2020/152 Ratificació de la Resolució de l'Alcaldia 2020/63 de 3 de febrer, d'aprovació del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Premià de Dalt per a l'impuls dels polígons d'activitat econòmic

3. PRP2020/280 Ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 2020/120, d'aprovació del conveni de col·laboració supramunicipal 2020-2021 entre l'Ajuntament d'Alella, El Masnou i Teià per a l'impuls conjunt d'accions per al desenvolupament econòmic i l'ocupació

4. PRP2020/428 Ratificació de la Resolució de l'Alcaldia núm. 51 d'aprovació de la modificació de l'Ordenança núm. 51

5. PRP2020/429 Ratificació de la Resolució de l'Alcaldia núm. 2020/198, d'aprovació de la modificació de crèdit 1/2020

6. PRP2020/431 Ratificació de la Resolució de l'Alcaldia núm. 2020/201, d'aprovació de la modificació parcial de la RLT

Àrea 2

7. PRP2020/270 Adhesió al manifest de les Corporacions Locals per impulsar l'esport femení

Àrea 3

8. PRP2020/337 Aprovació conveni amb l'Ajuntament del Masnou per al traspàs dels usuaris del Servei d'abastament d'aigua potable del sector 1 i 2 dels carrers Montseny, Joan XXIII, Molina i Montserrat a l'Ajuntament de Teià

9. PRP2020/374 Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Teià i l'Ajuntament del Masnou per a l'execució de la franja perimetral de protecció d'incendis al sector de la Vinya-Pi de l'Indià.

Àrea 4

10. PRP2020/325 Moció per declarar Teià, Municipi Feminista

11. PRP2020/483 Ratificació Resolució Alcaldia 2020/226 de suspensió del contracte de concessió de la gestió del servei d'Escola Bressol Municipal

Propostes

Àrea 1

12. PRP2020/430 Ratificació Resolució Alcaldia núm. 2020/194, aprovació modificació OF núm. 23

13. PRP2020/558 Declaració Institucional de l'Ajuntament de Teià davant la crisi del Covid-19

14. PRP2020/561 Moció per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d’augmentar la capacitat pressupostària del món local.


II. CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

15. PRP2020/339 Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de data 27 de febrer de 2020, referent a l'aprovació del PAM 2019-2023

16. Donar compte de la relació de Resolucions de l’Alcaldia, de la número 2020/30 a la número 2020/269.

17. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensius de la interventora municipal.

18. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia, amb informe de fiscalització amb reparament no suspensius de la interventora municipal

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites