caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
28-05-2020
Extraordinari
PART RESOLUTÒRIA
  1. Actes pendents d'aprovar: PLE2020/2 Extraordinària 29/04/2020

  Dictàmens

     Àrea 1 

  1. PRP2020/620 Aprovació expedient 5/2020 de reconeixement extrajudicial de crèdits

    Àrea 4

  1. Moció del grup municipal Cs per la defensa de la igualtat de tracte entre les parelles de fet i els matrimonis en l’accés a la pensió de viduïtat. - PRP 2020/658 Esmenes a la Moció presentada pel grup municipal Cs per la defensa de la igualtat de tracte entre les parelles de fet i els matrimonis en l’accés a la pensió de viduïtat.

  Propostes

  1. PRP 2020/648 Acceptació concessió demanial de les instal·lacions de la planta de compostatge i tractament de fangs situada a Teià, realitzada per l’ACA
  1. PRP 2020/670 Derogació de l’Ordenança Fiscal núm. 22, reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

6. PEP 2020/699 Renúncia de la regidora Sra. Mercè Alòs Lladó al càrrec de regidora..

CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE
  1. Donar compte de la relació de Resolucions de l’Alcaldia, de la número 2020/270 a la número 2020/305.
  1. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensius de la interventora municipal.
  1. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia,  amb informe de fiscalització amb reparament no suspensius de la interventora municipal.
10. Suggeriments i preguntes
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites