caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
16-07-2020
Ordinari

I. PART RESOLUTÒRIA

1. Actes pendents d'aprovar: PLE2020/3 Extraordinària 28/05/2020
2. Presa de possessió del regidor Sr. Raül Mínguez Nogués (prp 2020/814)

Dictàmens

Àrea 3

3. PRP 2020/700 – Aprovació inicial modificació puntual núm. 1 POUM – PAU 17 “LES BASSES”

4. PRP 2020/1012 – Conveni delegació competències al CCM en matèria de Salut Pública derivada de la gestió del risc de plagues, per a la prestació del servei de tractaments enfront del mosquit tigre al municipi.

5. PRP 2020/750 – Sol.licitud de revisió d’ofici per actes nuls de ple dret acord de Ple de data 15.3.18 d’acceptació del dret superfície de la pista de bàsquet de l’AE TEIÀ i decret d’Alcaldia de data 18.12.19 d’adjudicació del contracte d’obres a favor d’HPSA CONSTRUCCION Y SERVICIOS MEDIAMBIENTALES, SL de l’arranjament superfície de la pista de bàsquet de l’AE TEIÀ

Propostes

Àrea 1

6. PRP 2020/760 – Determinació festes locals per a l’any 2021

7. PRP 2020/850 – Finalització contracte concessió demanial de l’ús privatiu del terreny de 33.018 m2. Situat a la urbanització Sant Berger per a la construcció d’un camp de golf en modalitat de Pitch & Putt.

8. MOCIONS D’URGÈNCIA:

CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

9. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2020/429, referent a la liquidació del pressupost 2019 (prp 2020/890)
10. Donar compte de la relació de Resolucions de l’Alcaldia, de la número 2020/306 a la número 2020/433.
11. SUGGERIMENTS I PREGUNTES

15. SUGGERIMENTS I PREGUNTES

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites