caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
17-06-2021
Extraordinari

I. PART RESOLUTÒRIA
1. Aprovació esborrany acta sessió anterior, Ple ordinari núm. 4/2021, de 20 de maig.

Propostes dictaminades:

Comissió Informativa de l’Àrea 1 (Hisenda) l’08.06.2021:
2. PRP2021/664 Proposta modificació de crèdit 05/2021 Expedient núm. 911/2021
3. PRP2021/676 Proposta correcció errada material en aprovació Compte General 2019. Expedient número157/2021

Comissió Informativa de l’Àrea 3 (Territori i Sostenibilitat) el 10.06.2021:
4. PRP2021/684 Advertiment imposició penalitat per incompliment (4a penalitat) Expedient número 401/2018

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites