caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
22-07-2021
Ordinari

I. PART RESOLUTÒRIA

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors, corresponents a les sessions següents:
- Ple extraordinari núm. 5/2021, de 17 de juny
- Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 1 (Hisenda) el 13.07.2021:
2. PRP2021/774 Proposta a l'alcaldia per la modificació de crèdits 07/2021
3. PRP2021/813 Determinació de les Festes Locals per a l'any 2022
4. PRP2021/777 Propuesta de acuerdo solicitando la inmediata baja del ayuntamiento de Teià en la Associació de Municipis per la Independència (AMI)
5 prp2021/722 Proposta Jutge de Pau substitut
Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 3 (Territori i sostenibilitat) el 15.07.2021:
6. PRP2021/739 Conveni per a la millora del Servei de transport de viatgers per carretera a Teià.

II. PART DE CONTROL

7. Donar compte del Decrets d’Alcaldia núm. 255/2021 al 350/2021, d’15.05.2021 a 16.07.2021.
8. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions següents:

JGL núm. 18, ordinària, de 20/05/2021 JGL núm 23, extraordinària, de 23/06/2021
JGL núm. 19, ordinària, de 27/05/2021 JGL núm. 24, ordinària, de 01/07/2021
JGL núm. 20, ordinària, de 03/06/2021 JGL núm. 25, ordinària, de 08/07/2021
JGL núm. 21, ordinària, de 10/06/2021 JGL núm. 26, ordinària, de 15/07/2021
JGL núm. 22, ordinària, de 17/06/2021

9. Mocions d’urgència.
10. Suggeriments i preguntes.

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites