caenfrdeites

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.

Precs i preguntes del ple en curs

Excepcionalment i donada la situació actual del COVID-19, degut a la restricció d'accés a la sala de plens de l'ajuntament de Teià per al proper Ple municipal, es permetran les preguntes que qualsevol vilatà vulgui realitzar en l'apartat precs i preguntes del ple municipal en curs, a través de l'adreça de correu electrònic secretaria@teia.cat tot indicant el nom complert, el DNI i la pregunta a realitzar.

En cas que sigui una pregunta d'índole personal, l'ajuntament de Teià prèviament podrà comprovar l'autenticitat del vilatà.

Les preguntes es llegiran i respondran en directe a través del ple online i es farà arribar una còpia de la resposta a l'interessat/da preferentment per mitjans telemàtics.

 
28-10-2021
Extraordinari

1. Aprobación del acta de

la sesión anterior, correspondiente a la sesión siguiente: Pleno ordinario núm. 7/2021, de 23

de septiembre de 2021 Propuestas dictaminadas por la

comisión informativa del área 1 (Hacienda) el 19.10.2021: 2. PRP2021/1059 Propuesta de modificación ordenanza
número 2 del impuesto de vehículos de tracción mecánica. Expte.2021/1485

3. PRP2021/1070 Modificación precio público servicio de Teleasistencia. Expte.2021/1348
Propuestas dictaminadas por la comisión informativa del

área 2 (Participación) el 19.10.2021: 4. PRP2021/970
Propuesta de alcaldía reglamento Pista Riera, 85 de Teià Exp. 2021/1101 Propuestas dictaminadas por la comisión
informativa del área 4 (Atención a

las personas) el 21.10.2021: 5. PRP2021/1062 Propuesta aprobación Plan Local igualdad de género (2021-2025). Expte.2021/1493

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites