Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ajuntament de Teià

Informació Institucional
Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc
Gestió econòmica municipal
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana
Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos participatius

Procés selectiu per proveïr una plaça d’agent de la Policia Local, mitjançant concurs oposició

Imprimir correu electrònic

L’objecte és regular les següents convocatòries d’agents de la policia local, grup C2, nomenament de funcionari/ària de carrera: 1 plaça per la modalitat de concurs-oposició lliure i 1 plaça per concurs-oposició reservat a mobilitat horitzontal, corresponents a l’Oferta Pública d’ocupació de l’any 2021.

Si la plaça que s’ha previst per mobilitat horitzontal quedés deserta, es procedirà a la seva cobertura agregant la plaça al procés de concurs-oposició lliure, sempre i quan el nombre d’aspirants que l’hagin superat ho permeti.

La present convocatòria es regirà per les bases que es detallen a continuació i en tot allò que no s'hi estableixi o que correspongui per rang normatiu, es regirà pel Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, aprovat pel Decret 233/2002, de 25 de setembre, que s’insereix en el marc normatiu de la Llei 16/91, de 10 de juliol, de les policies locals, en concordança amb el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

Darrera modificació el Dilluns, 23 Agost 2021 09:35

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat