Imprimir aquesta pàgina

Procés selectiu per proveïr una plaça d’agent de la Policia Local, mitjançant concurs oposició

18 Mai 2021 ~

L’objecte és regular les següents convocatòries d’agents de la policia local, grup C2, nomenament de funcionari/ària de carrera: 1 plaça per la modalitat de concurs-oposició lliure i 1 plaça per concurs-oposició reservat a mobilitat horitzontal, corresponents a l’Oferta Pública d’ocupació de l’any 2021.

Si la plaça que s’ha previst per mobilitat horitzontal quedés deserta, es procedirà a la seva cobertura agregant la plaça al procés de concurs-oposició lliure, sempre i quan el nombre d’aspirants que l’hagin superat ho permeti.

La present convocatòria es regirà per les bases que es detallen a continuació i en tot allò que no s'hi estableixi o que correspongui per rang normatiu, es regirà pel Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, aprovat pel Decret 233/2002, de 25 de setembre, que s’insereix en el marc normatiu de la Llei 16/91, de 10 de juliol, de les policies locals, en concordança amb el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

Darrera modificació el Dilluns, 23 Agost 2021 09:35