Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ordenances Fiscals 2018

Imprimir correu electrònic

Presentem seguidament les Ordenances fiscals de l'Ajuntament de Teià per a l'exercici 2018

ÍNDEX:

ORD.

TÍTOL ORDENANÇA

DOC

 

Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals

 

Ordenança general dels preus públics

 

A) IMPOSTOS:

 

Núm. 1

Impost sobre béns immobles.

Núm. 2

Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Núm. 3

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Núm. 4

Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Núm. 5

Impost activitats econòmiques.

 

B) TAXES:

 

Núm. 10

Taxa per a la realització d'activitats jurídic - administratives de competència local

Núm. 11

Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme

Núm. 12

Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.

Núm. 13

Taxa per la llicència d'autotaxi.

Núm. 14

Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions.

Núm. 15

Taxa per la recollida d'animals.

Núm. 16

Taxa recollida escombraries.

Núm. 17

Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

Núm. 19

Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública.

Núm. 20

Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general.

Núm. 21

Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.

Núm. 22

Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

Núm. 23

Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics.

Núm. 24

Taxa per a la instal·lació de quioscs en via pública.

Núm. 25

Taxa per a la instal·lació de portades, aparadors i vitrines.

Núm. 26

Taxa retirada vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.

Núm. 27

Taxa per al subministrament d'aigua.

Núm. 28

Taxa per a la prestació de serveis en la piscina municipal.

Núm. 29

Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de les instal·lacions del pavelló poliesportiu municipal.

Núm. 30

Taxa per la prestació del servei d'escola bressol.

Núm. 31

Taxa per aprofitament especial amb motiu de la celebració civil de casaments a l'ajuntament.

Núm. 32

Taxa per l'estacionament soterrat de vehicles de tracció mecànica a la Plaça Catalunya

Núm. 33

Taxa per recuperació d'animals abandonats o perduts a la via pública o que no circulin reglamentàriament

Núm. 34

Taxa per la utilització d'instal·lacions municipals

 

C) CONTRIBUCIONS ESPECIALS:

 

Núm. 40

Contribucions especials.

     

 

D) PREUS PÚBLICS:

 

Núm. 50

Preu Públic per servei d'atenció a domicili.

Núm. 51

Preu Públic per a la venda de llibres, cd, dvd i altres.

Núm. 52

Preu Públic per a la prestació del Servei de casals municipals.

Núm. 53

Preu Públic per la prestació del servei de prevenció dels incendis forestals.

Núm. 54

Preu Públic per la prestació d'activitats de cultura.

Núm. 57

Preu Públic per la utilització del camp de futbol

Núm. 58

Preu Públic servei de teleassistència

Núm. 59

Preu públic per la prestació de serveis de la banda municipal de música.

Núm. 60 Taxa per a la inserció de publicitat en el programa de Festa Major

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat