Imprimir aquesta pàgina

L’Ajuntament destina 52.000 euros al teixit associatiu

21 Juliol 2022 ~

Ajuts municipals 2022El passat 14 de juliol, la junta de govern local va aprovar les bases de la convocatòria d’ajuts de 2022 per a entitats locals sense ànim de lucre amb l’objectiu de contribuir al finançament del seu funcionament i de les seves activitats ordinàries i extraordinàries.

L'Ajuntament hi destina un total de 52.420 euros a través de quatre programes o àmbits temàtics: educació infantil i primària (12.920 euros), gent gran (7.500 euros), cultura (11.000 euros) i esports (21.000 euros). Aquest darrera partida reserva el 10% de l’import a donar suport als esportistes que practiquen disciplines individuals.

Obligacions i especificitats

Cada àmbit temàtic té fixats els seus criteris i barems específics de valoració, si bé tots els programes es regeixen pel procediment de prorrateig, que implica el repartiment de l'import global pressupostat entre els diversos beneficiaris de la subvenció en una quantitat proporcional a la valoració tècnica obtinguda per cada proposta. En les sol·licituds de subvenció per a activitats concretes s’hauran d’emplenar tantes fitxes com projectes presenti l'entitat.

Com a norma general, l'import de la subvenció atorgada no superarà el 50% del cost de l'activitat, tot i que en el cas dels ajuts destinats a la gent gran la quantitat pot arribar a cobrir-ne el 100%.

Per poder-hi concórrer, els sol·licitants han d’estar prèviament donats d'alta en el registre municipal d'entitats. L'única excepció seran les entitats del programa de cooperació al desenvolupament perquè abasten un àmbit d’actuació supramunicipal i els esportistes individuals, els qual es poden beneficiar d’ajuts per als desplaçaments i inscripció en diverses competicions segons el seu rendiment i el nivell de renda de la unitat familiar.

Per tal d’accedir a les subvencions de l’exercici 2022 cal tenir degudament justificades les subvencions rebudes per activitats o per funcionament de l’exercici 2021.

Tal com recull l'article 13.4 de l'ordenança general de subvencions, qualsevol ajut econòmic atorgat per l'Ajuntament comporta l'obligació de fer avinent aquest patrocini en tota la documentació gràfica que generi l'activitat.

Forma de pagament

Un cop atesa la sol·licitud, l’Ajuntament abonarà anticipadament el 75% de la subvenció concedida a través d'una transferència bancària al compte de l'entitat. En el cas dels ajuts de cooperació aquest percentatge es podrà incrementar fins al 100%. Posteriorment i mitjançant la presentació dels mecanismes de justificació establerts, es percebrà el 25% restant de la subvenció.

Terminis de presentació i justificació

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el pròxim 2 de setembre i el període màxim d'avaluació de les sol·licituds i atorgament dels ajuts serà en tot cas inferior a dos mesos, de manera que el 2 de novembre estaran totes resoltes. D’altra banda, el termini màxim per a la presentació de les justificacions de les subvencions finalitzarà el 31 de març de 2023.

Podeu accedir a les bases de la convocatòria de subvencions i descarregar-vos tots els documents i impresos necessaris en aquest enllaç.